** وقت رایگان است، اما بسیار قیمتی. نمی توانید صاحبش باشید، اما می توانید از آن استفاده کنید. نمی توانید آن را نگه دارید، اما می توانید صرفش کنید. وقتی از دستش دادید هرگز قادر نخواهید بود آن را برگردانید **